Anasayfa Öğretmen Sosyal Bilgiler 7. Sınıf SBS Örnek Soruları

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf SBS Örnek Soruları

0 1855

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?

A) Kendini tanımak B) Empati kurabilmek

C) Spor yapmak D) Etkili dinlemek

2. Millî Mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir.

Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

A) TRT B) Anadolu Ajansı

C) İstanbul Radyosu D) Resmî Gazete

3. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A) Basın araçları B) Kitle iletişim araçları

C) Yayın araçları D) Yayın evleri

4. İnsanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;

I. Ne söylemek istediğimize karar vermeli

II. Karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli

III. Sürekli konuşmalı

IV. İletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeli

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) I ve III D) III ve IV

5. Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye’dir. Gazete, 4 Eylül 1919’da

yayınlanmaya başlamıştır. Millî Mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile

getirmiştir. Gazete, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra Sivas’ta kalmış,

yayınını orada sürdürmüştür.

Yukarıda verilen bilgilerde, İrade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Kim tarafından çıkartıldığına

B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine

C) Üzerinde durduğu konulara

D) Yayına nerede devam edildiğine

6. Anayasaya göre;

– Basın hürdür, sansür edilemez.

– Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

– Kimsenin konutuna dokunulamaz.

Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?

A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu

B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu

C) Aile hayatının yasalarca korunduğu

D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu

7. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla

savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?

A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi

B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması

C) Hoşgörülü ve iletişime açık olması

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması

8. Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki

sorunlara gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.

Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?

A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.

B) Sevgi Hanım istediği dine inanabilir.

C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.

D) Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.

9. Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkının

ihlal edildiğini gösterir?

A) Dokunulmazlık

B) Özel hayatın gizliliği

C) Düşünceyi açıklama

D) Güvenlik hakkı

10. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak Türkiye’de nüfusun bazı illerde veya ilçelerde

yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak bu yoğunlaşma bazen mevsimlik olabilir. Örneğin,

Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin

farklar görülmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir

durum olduğu söylenemez?

A) Bodrum B) Kuşadası

C) Fethiye D) Ankara

11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?

A) Kent nüfusunu belirlemek

B) Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek

C) Nüfusun yaş oranını belirlemek

D) Suç işleyenleri tespit etmek

12. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık

hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler

B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

C) Köyden kente yapılan göçler

D) Çocuk ölümlerinin azalması

13. Ülkemizin herhangi bir yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve

kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında

aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

14. Türkiye’de hızlı nüfus artışı, iç göçlerin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Çünkü

özellikle kırsal kesimde hızla artan nüfusu, tarım kaynakları beslemeye

yetmemektedir. Bu nedenle insanlar ister istemez büyük şehirlere göç etmek

zorunda kalmaktadırlar.

Buna göre, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle büyük şehirlere göç veren

illere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Tunceli B) Sivas C) Gümüşhane D) Gaziantep

15. Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yer altı

kaynağının işletilmesi, bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında

gösterilebilir.

Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları

yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır?

A) Batman B) Trabzon

C) Ankara D) Mersin

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yörelerden biri değildir?

A) Doğu Karadeniz kıyıları

B) Çukurova yöresi

C) Çatalca-Kocaeli Bölümü

D) Hakkari yöresi

17. İstanbul ve İzmir’de doğum oranları Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak nüfus ve

nüfus yoğunluğu en fazla olan illerdir. Bu durumun temel nedeni olarak

aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bebek ölüm oranlarının az olması

B) Yoğun olarak göç almaları

C) Gelen turist sayısının fazla olması

D) Yer şekillerinin düz olması

Cevap Anahtarı

1.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.B 10.D 11.D 12.C 13.C 14.D 15.A 16.D 17.B

(alıntı)

Bir önceki haberimiz olan ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Yapacakları Üniversiteler ve Kontenjanları başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

YORUM YOK

Yorum Yap