Sınavsız Geçiş Tercihi Nasıl Yapılır Dikkat Edilmesi Gerekenler

1
1989

Sınavsız Geçiş Tercihi Nasıl Yapılır Dikkat Edilmesi Gerekenler

SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME
ESASLARI
4702 sayýlý Kanun’un 2. maddesi ile deðiþtirilen 2547 sayýlý Kanun’un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýndan mezun olan öðrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en
yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra
da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve Açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz olarak
yerleþtirilebileceði hükmünü getirmiþtir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr.
METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde
iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik
eðitim bölgesi bulunmaktadýr.
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler.
Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezi sistemle yapýlýr.
1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve
Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi
sýrasýnda verilir.
3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi – METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir.

Bir önceki haberimiz olan Sosyal Bilgiler 7. Sınıf SBS Örnek Soruları başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

1 YORUM

CEVAP VER