MOL KAVRAMI YAZILI SORULARI

2
5086

Mol Kavramı

1. Boraks mineralinin (Na2O.2B2O3) kütlece %55,66 i oksijendir. 120,72 gram boraks mineralinde kaç tane oksijen atomu vardır?
(Ma : 23 g/mol,B : 10,8 g/mol,O : 16 g/mol)

CEVAP : 25,28.1023
2. Göztaşı olarak adlandırılan CuSO4 . 5H2O bileşiğinin 2,5 gramında kaç tane oksijen atomu vardır?
(Cu : 64 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol,H : l g/mol)

CEVAP: 5,418.1022
3. Dünyadaki insanların sayısı yaklaşık 6 milyar(6.109)’dır. l mol altın dünyadaki İnsanların tamamına dağıtılacak olsa her insana kaç tane altın atomu düşer?
CEVAP: 1,0033.1014

4. 0,52 g Y2O3 bileşiğinin 0,27 gramı Y’dir. Buna göre Y’nin atom ağırlığı nedir? (O : 16 g/mol)

CEVAP: 27 g / mol

5. Yapısında kütlece %75 oranında hidrojen bulunduran hidrokarbonun genel formülü CnH2n+2 ’dir.
Buna göre CnH2n+2 deki “n” sayısınındeğerinedir? (C:12 g/mol,H:l g/mol)
CEVAP: 1
6. Na 2SO4.10H2O bileşiğinin kütlece yüzde kaçı sudur?
(Na : 23 g/mol, S:32 g/mol, H:l g/mol,O:16)

CEVAP: % 56,96

7. C, H ve O’ dan oluşan organik bir bileşiğin kütlece
% 40’ı C’dur. Bileşikteki oksijen miktarı ise hidrojen miktarının 8 katıdır.
Buna göre bileşiğin basit formülü nedir?
(O : 16 g/mol,C : 12 g/mol,H : l g/mol)

CEVAP: CH2O
8. NŞA 5,6litre CO ve CO2 gazlan karışımı 19,12 gramdır.
Karışımdaki CO2’nin molce yüzdesi nedir?
(C: 1 2 g/mol,0: 1 6 g/mol)

CEVAP: %64

9. 19,6 gram H2SO4 bileşiğinden kaç atom-gram oksijen vardır?
(H:l g/mol,O:16 g/mol,S:32 g/mol)
A) 0,2B) 0,4C) 0,6D) 0,8 E) l

10. 6 gram C2H6 gazındakİ kadar hidrojen atomu içeren NH3 gazı NŞA kaç litre hacim kaplar?
(C:12 g/mol,H: l g/mol, N: 14 g/mol)
A) 2,24B) 4,48C) 6,72D) 8,96 E) 11,2
11. 3,6 gram H2O için;
I. 0,6 mol atom içerir.
II. NŞA 4,48 litre hacim kaplar.
III. 0,4 gram hidrojen içerir.
hangisi ya da hangileri doğrudur? (H: l g/mol, 0:16 g/mol)
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II

D) l ve IIIE) I, H ve III
12. 15 gram CoBr 3 bileşiğinin yapısında kaç mol nötron vardır?
(60 27 Co g/rnol ,8035Br g/mol )

A) 2,8B) 4,2C) 8,4D) 10,2 E) 15
13. 6 gram C2 H6’nın 6 litre hacim kapladığı şartlarda 6 gram C3H4 gazı kaç litre hacim kaplar?
( C:12 g/mol,H:l g/mol )

A) 1,5 B) 3C) 4,5 D) 6E) 9
14. Aynı miktar C kullanılarak C2H2(g), C3H4(g) ve C2H6(g) bileşikleri elde ediliyor. Buna göre:
I. Mol sayılarının karşılaştırılması
II. NŞA hacimlerinin karşılaştırılması
III. Taşıdıkları atom sayılarının karşılaştırılması
Yalnızca yukarıdaki bilgi bilindiğine göre hangisi ya da
hangilerini anlamak mümkün olur?

A)Yalnız IB) I ve II C) II ve IIID) I ve III

E) I, II ve III
15. Eşit sayıda oksijen atomu taşıyan NO, NO2, N2O3 molekülleri için:
I. NŞA hacmi en büyük olan NO’dur.
II. Kütlesi en çok olan N2O3’dür.
III. Mol sayısı en az olan N2O3’dür. Hangisi ya da hangileri
aynıdır? (N:14 g/mol,O:16 g/mol)

A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

16. 73,6 gram XBr2 bileşiği 0,4 moldür. Buna göre; X’ in atom ağırlığı nedir?(Br:80 g/mol)

A) 24B) 40C) 36 D) 56 E) 64

17. 0,02 molü 3 gram olan X2S3 molekülünün l molünde toplam 76 mol nötron vardır. Buna göre l tane nötr X elementi için;
I. 13 protonu vardır.
II. 14 tane nötronu vardır.
III. Atom ağırlığı 54 akb’dir.
hangisi ya da hangileri yanlıştır?(32 16S )

A) Yalnız IIB) I ve IIC) I ve III

D) II ve IIIE) I, II ve III

18. Hidrojenin atom kütlesil, oksijenin atomkütlesi16 dır. X3H8 bileşiği ile XO2 bileşiğinin mol kütlesi birbirine eşittir.
Buna göre X’in atom ağırlığı nedir?

A) 12B) 8C) 23D) 31E) 14

19.

Eşit sayıda oksijen atomu bulunduran XO2, X2O3 ve X2O5 bileşiklerindeki X atomlarının kütleleri m1, m2 vem3 arasındaki ilişki nasıldır? (O:16 g/mol)

A)m] > m2 > m3B) m1 > m3 > m2C) m3 > m1 > m2

D) m2 > m1 > m3E) m2 > m3 > m1

20. 15 gram azot oksit bileşiğinin 8 gramı oksijendir. Bileşiğin kaba formülü nedir? (N:14 g/mol,O:16 g/mol)

A) NO B) N2O C) NO2 D) N2O3 E) N2O5

21. 1 mol X2Y3 bileşiği l50 oram. I mol X2Z3 bileşiği l02 gramdır. Bu bilgilere göre:

I. Y’nin atom kütlesi Z’den büyüktür.
II. Y’ninatomkütlesininZ n inatom
kütlesine oranı50/102’dir.
III. X2Z3 bileşiğinde X’in kütlece bulunma
yüzdesi X2Y3 dekinden daha fazladır.

Hangisi ya da hangilerinin doğruluğu kesindir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

22. A nB m bileşiği oluşurken
A nın ve B nin kütlecedeğişimi grafikte verilmiştir.

Buna göre
I. 34 gram AnBm bileşiği oluşur.

II. ABbileşiğinde MA/MB kütle oranı 8/9dur.
III. Bileşiğin formülü A2B3 tür.

A) I ve III B) II ve III C) I ,II, III D) IIIE) I ve II
23. XY3 bileşiğinde X in ağırlıkça yüzdesi 40 tır. X ve Y eşit ağırlıkta artansız reaksiyona girdiklerinde oluşturacakları bileşik asağıdakilerden hangisidir?

A) XY B) XY2C) X2Y D) X2Y3E) X2Y5
24. Avogadro sayısı 6.1023 yerine 6.1021 kabul edilseydi H2 gazı için;
I. Bağıl molekül kütlesi
II. 1 molünün gram olarak kütlesi
III. N.Ş.A. hacmi
niceliklerinden hangileri değişmez?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III D) II ve IIIE) I, II ve III

25. Kapalı bir kapta bir miktar NH3 gazının tamamı

2NH3 ? N2 + 3H2 denklemine göre parçalanıyor.

grafiklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II

D) Yalnız III E) I, II ve III
KAYNAK:MOL KAVRAMI ve HESAPLAMALAR SAMANYOLU EĞİTİM KURUMLARI

Bir önceki haberimiz olan 10.sınıf kimya 1. Dönem 1.yazılı yazılı soruları – 1 başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

2 YORUMLAR

CEVAP VER