Hoşgeldiniz  
İngilizce Simple Present Tense İngilizce Present Continuous Tense İngilizce Simple Past Tense İngilizce Past Continuous Tense İngilizce Present Perfect Tense Matematik Dersi Fen ve Teknoloji Dersi Sosyal Bilgiler Dersi Ödev Kapakları

Felsefe Nedir Tanımı Konusu Ve Özellikleri Kısaca

| 26 Temmuz 2013 | Genel

Felsefe Nedir Tanımı Konusu Ve Özellikleri Kısaca

Felsefenin konusu ve tanımı, Felsefe nedir kısa özellikleri hakkında bilgi

Felsefe, Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılma­sıdır. Felsefe kelimesinin temeli Yunanca­dır. (Filozof) Sevgi anlamına gelen “fiila” ile bilgi anlamına gelen sofla kelimelerin­den türemiştir.

Felsefenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

Sokrates’e göre: “Neleri bilmediğimi bilmek” anlamındadır.

Aristoteles’e göre: “Varlığın ilk prensip­lerini, ilk nedenlerini araştıran bir bilimdir.”

Epükürosçulara göre: “Akla uygun olup en büyük mutluluğu aramak”tır.

Felsefenin genel bir tanımını şöyle ya­pabiliriz: Felsefe, evreni bütün olarak kav­ramaya ve açıklamaya çalışan sistemli bir bilgidir

Felsefenin Konusu: Felsefe, evreni bütün yönleriyle açıklayan bir bilimdir. Bu tanıma göre, evrenin yapısı, oluşumu, in­san davranışları, insan bilgisi, varlık, sa­nat,toplum gibi konular felsefenin konusu içerisine girer. Felsefe genel konulara eğil­diğine göre, insan hayatında karşılaşılan tüm konular ve düşünceler felsefenin ko­nusu içerisinde düşünülür.

Felsefenin konusunu şu şekilde özet­leyebiliriz:

a)  Evrenin yapısı ve oluşumu,

b)  Metafizik

c) Ontoloji (varlık bilim)

d)  Ahlak problemi

e)  Estetik

f) Bilgi teorisi

Felsefe Ve Bilim: Bilimin konuları sınırlandığı halde, felsefede böyle bir sınır­landırma yoktur. Felsefe bilimler üzerinde bir düşünce şekildir. Bu felsefe ile bilim arasında bir bağın yokluğunu ifade etmez. Aksine felsefe ile bilim arasında sıkı bir iliş­ki vardır.

ilk çağ Grek düşünürleri aynı zamanda dönemlerinin bilim adamlarıdır. Tales, Pisagor, Demokritos birer bilim adamıdır. Felsefenin yanında fizik konularını da ele almışlardır.

Platon Akademisi’nin kapısına “Geo­metri bilmeyen içeri girmesin” levhasını as­mıştır.

Descartes, “Felsefenin ilkeleri” adlı eserinde felsefeyi kökleri metafizik, gövde­si fizik, dalları mekanik, tıp ve alhak olan bir ağaca benzetmiştir.

Rönesanstan (yeniden doğuş) sonra bilimler kendi alanlarını seçerek felsefeden ayrılmışlardır.

Felsefi Bilgi: Felsefi bilgi pozitif tabiat bilimlerinden farklı olarak sübjektif (kişisel) bir bilgidir. Onun sübjektif oluşu kişilerin ta­biata bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bilimlerde olduğu gibi insan düşüncesini sınırlandıran kuralların olmayı­şındandır.

Pozitif bilimler objektif (tarafsız) bilgi­lerdir Uyulması gerekli ilkeler vardır. Her bilim adamı determinizm, mekanik prensip­leri, kanunlar gibi belirleyici kurallara uy­mak zorundadır.

Felsefi Sistem: Felsefede düşünce, bir sistemi oluşturur. Filozof kendi düşün­cesine göre ele aldığı konuları bir bütünlük içerisinde inceler. Felsefi sistem’ bir filozo­fun düşüncesinin genellemesi olabileceği gibi, çağlara göre felsefeyi sistem olarak gösterebiliriz, ilkçağ felsefesi (Grek), orta­çağ felsefesi ‘(iskolastik), aydınlanma fel­sefesi gibi.

 Felsefe Nedir Tanımı Konusu ve Özellikleri Kısaca


Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

147 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Facebook

EN SON HABERLER

Ping your blog, website, or RSS feed for Free