2011 İlahiyat önlisans mezunu diyanet görevlilerine ilitam hakkı

13
5463

İlahiyat önlisans mezunu diyanet görevlilerine ilitam hakkı

DİYANET-SEN

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

DİYANET-SEN

2010 TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

1- İMZALANAN MUTABAKAT METİNLERİNİN GEREĞİ YAPILMALI

Önceki yıllarda hükümetle memur sendikaları arasında imzalan mutabakat metninin gereğinin yapılması sağlanmadır.

Geçmiş yıllardaki mutabakat metinlerinin gereği bir an önce yerine getirilmelidir.

2- SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR KADROYA ALINMALI

4/B statüsünde çalışan personelin kadroya geçirilmesi 4/A statüsünde çalıştırılması sağlanmalıdır. 4/B statüsünde çalışanlar kadroya geçirilinceye kadar, kadrolu çalışanlarla eşit haklardan yararlandırılmalıdır.

4/B statüsünde çalıştırılan personelin sözleşmelerinde yer alan “maaşlarının dışında herhangi bir ücret talep edemez” hükmü kaldırılmaldır.

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’dan madde 3 (Değişik: 01.11.1989-89/13691 K.) “Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının onikide birinin toplamı [2] lirayı geçemez.” maddesi yeniden düzenlenmelidir.

3- DİN HİZMETİ SINIFINA DAHİL KADROLARIN FAYDALANDIĞI DİN HİZMETLERİ TAZMİNATINDAN 4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN DE FAYDALANDIRILMASININ SAĞLANMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. maddesinin, üçüncü fıkrasının b bendinde yer alan kadrolu din görevlilerine sağlanan din hizmeti tazminatından 4/B statüsünde çalışanların da faydalandırılması sağlanmalıdır.

4- 4/B’Lİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİN DE EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİNDEN YARARLANDIRILMASI

657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesine göre ödenmekte olan, öğretim yılına hazırlık ödeneğinden 4/B statüsünde çalışan Kur’an Kursu Öğreticileri de yararlandırılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 19. maddesinde yer alan eğitim öğretim hazırlık ödeneğinden faydalanacaklara 4/B’li Kur’an Kursu Öğreticileri dahil edilmelidir.

5- DİN HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN TÜM LİSANS MEZUNLARININ EK GÖSTERGESİNİN 3000’E ÇIKARILMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. maddesinin 4. fıkrasının b bendinde yer alan “En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları” ifadesindeki “dini” ibaresinin kaldırılarak kurumdaki tüm lisans mezunlarının ek göstergesinin 3000’e çıkarılması sağlanmalıdır.

6- DİSİPLİN SORUŞTURMA VE CEZALARINDAKİ HAKSIZ VE KEYFİ UYGULAMALARI GİDERECEK DÜZENLEMELER YAPILMALI

a) Disiplin soruşturması sonucunda aynı suça iki ceza verilmesi tereddüde mahal vermeyecek şekilde önlenmeli. Bu kapsamda uygulamada bir ceza yaptırımı olarak kullanılan “Yer Değiştirme” ve “Göreve Son Verme” işlemlerinin de disiplin cezası olduğu, yazılı savunma alınması zorunluluğu ve aynı suça ikinci ceza olarak uygulanamayacağı düzenlenmeli.

b) Disiplin soruşturması ile başlayan Atama ve Yer Değiştirme Kurulu Kararları da yazılı savunma alınması şartına bağlanmalı ve bu kararlara karşı itiraz yolu açılmalı. Ayrıca bu tür kararlarda sendika temsilcisinin de yer alması şartı getirilmeli.

c) Disiplin soruşturmalarında savunma talebi ile birlikte soruşturma raporunun da ilgilisine gönderilmesi şartı getirilmeli.

d) Tüm disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmalıdır.

7- CAMİ KADROLARI ÇİFT GÖREVLİ SİSTEME GEÇİLMELİ

Camilerde din hizmetinin daha verimli hale gelebilmesi için her camide en az iki görevlinin hizmet vermesi sağlanmalıdır. Yalnızca İmam-Hatiplerin görev yaptığı camilere Müezzin Kayyımlık kadrosunun tahsis edilmesi sağlanmalıdır.

8- CAMİ LOJMANI İHTİYACI KARŞILANMALI

Cami hizmetleri mesai mefhumuna uymayan hizmetlerdendir. Cami görevlilerinin sabah namazı için sabah saat 04.00’ de Yatsı Namazı için ise gece 23.00’ de görevinde olması zorunluluğu vardır. Bu vakitlerde görevde olmak ve cami hizmetini aksatmadan yerine getirmek ancak yakın bir evde oturmakla mümkündür. Aksi halde cami hizmetlerinin aksatılmadan sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Ayrıca bu saatlerde göreve gidilmesi ve eve dönülmesi can güvenliği açısından da ciddi tehlike taşımaktadır.

Görüldüğü gibi cami lojmanı cami hizmetinin olmazsa olmazıdır. Cami hizmetlerinin aksamadan sağlıklı yürütülmesi ve istenen verimin alınması için din görevlilerine cami lojmanı temin edilmelidir.

9- KÖYDE GÖREV YAPANLARIN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN YURT DESTEĞİ SAĞLANMALI

Köyde görev yapan din görevlilerinin çocuklarının ilköğretim ve lise düzeyinde eğitimleri gerekli okulların olmamasından dolayı çok zor şartlarda sağlanmaktadır.

Köyde görev yapan din görevlileri çocuklarının eğitimi için çocuklarını okulların bulunduğu şehir merkezlerine göndermek zorunda kalmaktadır. Bu durum bir çok yönden maddi ve manevi sıkıntılara neden olmaktadır. Köyde görev din görevlilerinin çocuklarına yurt temini suretiyle çocukların eğitimi sağlanmalıdır.

10-GEÇMİŞ DÖNEME AİT CAMİ ELEKTRİK BORÇLARININ AFFEDİLMESİ VE FATURULARA FAİZ UYGULANMAMASI

İbadethanelerin aydınlatma giderleri genel bütçeden ödenmektedir. Ancak; ödenmeyen camii aydınlatma giderlerine faiz yansıtıldığı görülmektedir. Elektrik kurumunun özelleşmesi durumunda görevlilerimiz daha fazla mağdur duruma düşecek, belki de camilerin elektriği kesilecektir.

Cami aydınlatma giderlerine ait geçmiş borçların affedilmesi, yeni gelecek faturaların ise diğer resmi daireler gibi faizsiz olarak alınması sağlanmalıdır.

11- İL-İLÇE İDARİ KURULLARINDA TÜM DAİRE AMİRLERİ YER ALMALI

1946 yıllarında çıkan İl idari Kurul Yasası’ndan kaynaklanan bir eşitsizlik söz konusudur. O zamanki yapıya göre çıkan yasada daha sonra oluşan idareler yer almıyor. Bu da il ve ilçelerde sıkıntıya yol açıyor. Gerekli yasal düzenleme ile bütün kurumların daire amirlerinin il ve ilçe idari kurullarında yer alması sağlanmalıdır.

12- YAZ KUR’AN KURSLARINDA OKUTULAN KİTAPLARIN ÜCRETSİZ DAĞITILMASI SAĞLANMALI

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim okullarında ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz olarak dağıtmaktadır. İlköğretim çağındaki öğrencilerin gittiği Yaz Kur’an Kursları’nda da aynı uygulama yapılarak kurslarda okutulan dini kitapların kursiyerlere ücretsiz dağıtılması sağlanmalıdır.

13- TCK’ DA DİN GÖREVLİLERİNİ MAĞDUR EDEN YASAKLAR KALDIRILMALI

a) Dini Nikah Yasağı:

Özellikle kadının haklarını ve onurunu korumak için önce resmi nikah kıyılmalıdır. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılmamalıdır. Ancak yıllardır var olan bu yasağa rağmen halkımız din görevlisini söz, nişan ve düğününe çağırıp dini nikah kıymasını istemektedir. Bir nevi teamül haline gelmiş olan bu uygulama yasalarla çeliştiği için en çok din görevlilerini mağdur etmektedir.

Halkın dini hassasiyetlerinden kaynaklanan ve uzun yıllardır teamül haline gelmiş olan bu uygulamaları kaldırmak mümkün olmadığına göre, uygulamaları suç olmaktan çıkaracak basit bir düzenleme yapmak mümkün gözükmektedir.

Sorunun çözümü; belediye memuruna, nüfus memuruna, hatta gemi kaptanına tanınan nikah kıyma yetkisinin müftülere de tanınmasıdır.

b) Hükümetin İcraatlarını Eleştirme Yasağı:

TCK’nın 219. maddesi ile din görevlilerine hükümet icraatlarını eleştirme yasağı vardır. Hiçbir kamu görevlisine getirilmeyen bu yasağın din görevlilerine getirilmesi hukukun temel ilkelerinden olan ve Anayasamızın 10. maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Bu madde yasa metninden tamamen çıkarılmalıdır.

14- HASTANELERE DİN HİZMETİ SUNULMALI

Avrupa’da 20. yy. başından itibaren hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara dini ihtiyaçlarını karşılamak, onlara moral vermek, ibadetlerini imkanlar ölçüsünde yerine getirmelerine yardımcı olmak ve yaşama dirençlerini desteklemek amacıyla din hizmeti sunulmaktadır. Ülkemizde ise 1995 yılının başlangıcında kısa süreli de olsa hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara din hizmeti verilmiştir. Ancak yasal boşluk yüzünden hastanelerde din hizmeti uygulaması devam ettirilememiştir.

Hastanelerimizde Batı’daki uygulama ile paralel olarak din hizmeti uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Çünkü hastanede yatan hastalar morale, yakın ilgiye ve manevi desteğe her zamankinden ve herkesten daha fazla muhtaçtırlar. AB sürecinde her alanda olduğu gibi bu alanda da AB’ye uyum sağlanmalı ve hastanelerimizde din hizmeti sunulmalıdır.

15- DİYANET AKADEMİSİ AÇILMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda her yıl emeklilik, ölüm, kurum değiştirme vb nedenlerle yaklaşık 3.000 din görevlisi açığı oluşmaktadır. Yeni yapılan camilerle bu açık 4.000’ leri bulmaktadır.

Din görevlisi olmak zor ve sorumluluğu ağır bir görev olduğu için göreve yeni başlayacak olan din görevlileri Diyanet Akademisi eğitimini almalıdır. Bu meyanda mevcut ihtisas kursları akademiye dönüştürülmelidir.

16- İLİTAM YAYGINLAŞTIRILMALI

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 25 bin ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mevcuttur. Kurumumuz çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans mezunu çalışanlara Sağlık Bakanlığı ve MEB de olduğu gibi sınavsız lisans tamamlama hakkının tanıması ve ilitam programının kontenjanın yükseltilmesi sağlanmalıdır.

17- KUR’AN EĞİTİMİNE GETİRİLEN YAŞ ENGELİ KALDIRILMALI

Kur’an Eğitimine getirilen yaş sınırı Anayasamızda ve ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelerde kişilere tanınan din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Bu yasaklar devam ettiği sürece vatandaşlarımız yasadışı yollardan bu temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalacaktır.

Din ve Kur’an eğitimi ebeveynin isteği doğrultusunda yasal yollardan sağlanmalı ve bu anlamsız yasak bir an önce kaldırılmalıdır.

18-TEŞKİLAT YASASI İLE İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARINA İLGİLİ SENDİKALARIN KATILMASININ SAĞLANMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili yapılacak olan mevzuat çalışmalarında ilgili sendikaların da çalışmalara dahil edilmesi sağlanmalıdır.

19- 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN 72.MADDESİ GEREĞİNCE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VAKIF KİRA GELİRLERİNDEN ÖDENEN PERFORMANS ÜCRETİ İLE BİRLİKTE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEDEN YARARLANDIRILMASI.

5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 72.maddesinde “Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline vakıf kira gelirlerinin yüzde üçünü (%3) geçmemek ve maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisince belirlenecek usul, esas ve oranda ödeme yapılabilir” hükmü bulunmaktadır. Bu ödeme Vakıf Kira Gelirlerinden karşılanmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir kuruluş olup, kendi gelirleriyle giderlerini karşılamakta, bütçeden personel gideri dahil herhangi bir ödenek almamaktadır.

Bu nedenle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelgenin 5.maddesinin C paragrafının j bendinin metinden çıkartılması gerekmektedir.

20- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN TÜM PERSONELİN KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ SAĞLANMALI

5737 sayılı Kanun’un 67.maddesi gereğince Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,Vakıflar Meclisi Üyesi, l.Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Vakıf Uzmanı, Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Müze Araştırmacısı ve Kurum Tabibi kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde; 575 kişi kadro karşılığı sözleşmeli 1029 kişi 657 Devlet Memurları Kanununa göre (sözleşmesiz) görev yapmaktadır.

Bu personel yılda 4 ikramiye ve Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere 2 tanede teşvik ikramiyesi almaktadır. Kurum personeli arasındaki uçurumun kapatılması için tüm personelin kadro karşılığı sözleşmeli statüye geçirilmesi sağlanmalıdır.

Örnek : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının tüm personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüsünde görev yapmaktadır.

G.M.K. Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sok.No:3/11 Maltepe/ANKARA

Tel:(0.312)230 46 86-231 57 22 . Faks: 232 13 99

www.diyanet-sen.org.tr

Bir önceki haberimiz olan Memur Maaşları Erken Ödenecek! başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

13 YORUMLAR

  1. HADİ HAYIRLISI İNŞALLAH SIRALADIĞINIZ MADDELERİN GERĞİ YAPILIR.BENCE YAPILACAKLARI TASNİF ETSENİZ ,ACİL OLANLARI VE GELECEKTE LAZIM OLACAKLARI AYIRSANIZ,HANİ AZ AZ FAKAT SAĞLAM ADIMLARLA İLERLESENİZ DİYORUM..

  2. S.A. EN ÖNEMLİSİ ÖNLİSANS İLAHİYAT MEZUNU DİYANET PERSONELİNE İLİTAM’A SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININ VERİLMESİDİR.SIRF BU YÜZDEN EVLİLİĞİNİ GELECEĞİNİ ERTELEYEN KİŞİLER BULUNMAKTADIR.SAĞLIK BAKANLIĞI,MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA OLDUĞU GİBİ SINAVA TABİ TUTULMADAN DİREK GEÇİŞ HAKKI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.ALLAH RIZASI İÇİN İLGİLİLERİN BU KONUDA ÖNEMLE HASSASİYET GÖSTERMELERİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATIR SAYGILAR DİLERİM….

  3. ilitam kayıt ücreti çok fazla ve sınavsız olması gerekiyor.avrupada okuyacak olana kucak açılıyor.bizden 2000 tl ye yakın para isteniyor.diyanet işleri bu konuda bu güne kadar ne yaptı.sait yazıcı oğlundan allah razı olsun. imamları üniversite ile tanıştırdı.eser bıraktı.törene katılmakla bu işler bitmez.selamlar

  4. değerli arkadaşlar önlisans mevzunuyum ve diyanet görevlisiyim.bir işte bilgi ve tecrübe olmazsa o iş meyve vermez diyeyim.bizim mesleğimiz din irşadı ise bilgili olmamız şart bunun içinde eğitim gerekli din adamının en az bir lisan mevzunu olması şart çünkü hitap kitsesi sonderece kalabalık ve herkese hitap etmesi gerekir.sendikacılarımızdan ve siyasilerimizden bu konuyla ilgilenmesini rica ediyorum

  5. iki yıllık önlisans’da olduğu gibi(sınavsız)ilitam içinde sınavsız dört yılı tamamlama imkanı verilmesini istiyorum.Çünkü kontenjan sınırlı veriliyor ve bizler sınavda yeterli puanı alamıyoruz onun içinde okuma fırsatımız olmuyor.Halbuki iki yıllıkta olduğu gibi sınavsız olsa bütün din görevlisi arkadaşlarımız ilahiyat fakültesini bitirecekler ve eğitim seviyemiz yükselecek.Sendikacılarımızdan ve siyasilerden bu konuyla ilgilenmelerini önemle rica ederim

  6. kalite ancak ve ancak ilitamı sınavla kazanmış personelle artırılır.önceki yıllarda çıkmış sorularla önlisansı bitirenler..dgs barajına takılınca sınavsız ilitam istiyorlar..bu kalitesizliğin dik alasıdır..

CEVAP VER