Hoşgeldiniz  
İngilizce Simple Present Tense İngilizce Present Continuous Tense İngilizce Simple Past Tense İngilizce Past Continuous Tense İngilizce Present Perfect Tense Matematik Dersi Fen ve Teknoloji Dersi Sosyal Bilgiler Dersi Ödev Kapakları

2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Ders Seçimleri Nasıl Olacak

admin | 10 Şubat 2011 | Genel


2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri

Ders Ekle-Sil ve Bilgi Formunun Güncellenmesi ‹flfllemleri
Bahar dönemine kay›t yeniletecek ö¤renciler, banka ödemelerini gerçeklefltirdikten sonra T.C. kimlik numaralar› ve flifreleriyle
http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden, “Ders Ekle-Sil” ve “Bilgi Formunun Güncellenmesi” ifllemlerini yapabilirler (flifresi olmayan
ö¤renciler AÖF bürolar›ndan flifre alabilirler).meteoman
Adres, büro, s›nav merkezi ve nüfus bilgisi de¤iflikliklerinizi AÖF bürosundan da yapabilirsiniz. 11 fiubat 2011 saat 23:30’a kadar
adres, büro ve s›nav merkezini de¤ifltiren ö¤renciler, bahar dönemi ara s›nav›na yeni s›nav merkezlerinde girebilirler. 12
fiubat-03 Nisan 2011 tarihleri aras›nda adres, büro ve s›nav merkezi de¤iflikli¤i yapanlar, bahar dönemi dönem sonu s›nav›na
yeni s›nav merkezlerinde girebilirler. 04 Nisan 2011 tarihinden sonra yap›lan de¤ifliklikler sonraki dönemleri kapsayacakt›r.
E¤er “Ders Ekle-Sil” ifllemini gerçeklefltirmezseniz, sistemin atad›¤› dersleri kabul etmifl say›l›rs›n›z ve ilgili dönemde o derslerden
sorumlu olursunuz.
Bir dönemde en fazla 10 ders ve toplam 45 krediyi geçmeyecek flekilde ders ataman›z yap›lacakt›r. Ders atamas› sonucu, sistemin
atad›¤› dersleri kabul edebilir veya en az bir ders almak kofluluyla “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapabilirsiniz. Tekrar etmek zorunda
oldu¤unuz dersler için “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapamazs›n›z. Bu ifllemin sonucunda seçiminize göre o dönem sorumlu oldu¤
unuz dersler belirlenmifl olacakt›r.
AÖF bürosundan kitab›n› teslim alan ö¤renci bir daha “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapamaz. Bu nedenle ö¤rencilerimiz “Ders-Ekle
Sil” ifllemi konusunda kesin karar›n› verdikten sonra AÖF bürolar›ndan kitaplar›n› teslim almal›d›r.
2010-2011 ö¤retim y›l› Ö¤retim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Ö¤renci Katk› Pay› 2. taksit ödemesini 07 fiubat 2011
tarihinden önce ödeyen ö¤renciler 07-11 fiubat 2011 tarihleri aras›nda “Ders Ekle-Sil ve Bilgi Formu Güncellemesi” ifllemlerini
yapabileceklerdir.
Kayd›n› yenileten ö¤renciler, ö¤renci kimlik kart› ile ba¤l› bulundu¤u AÖF bürosuna baflvurarak sorumlu olduklar› derslere ait
ders kitaplar›n› ve daha önce almam›fllarsa, 2010-2011 ö¤retim y›l›na ait bandrollerini alacaklard›r.

Orjinal Pdf Dosyası için tıklayın

5168055058460744512 3760916140846422208?l=www.egitimdenhaberler 2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Ders Seçimleri Nasıl Olacak
Gelen Aramalar: aöf ilahiyat ders seçme,aöf ders seçimi,aöf ilahiyat 4 dönem dersleri,aöf bahar dönemi DERSLERİ,aöf ilahiyat bahar dönemi dersleri,aöf bahar dönemi ders seçimi,İLAHIYAT BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ,ilahiyat ders seçimi,İLAHİYAT önlisans ders seçimi,aöf ders ekle
2789 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Ders Seçimleri Nasıl Olacak için 4 Yorum

 1. Anonim diyor ki:

  RT 1: hayır, imamın LYS şifrelerini en iyi ezberleyen Boğaziçi’ne giriyor artık. e

 2. KUTALP EVG diyor ki:

  ÖSYM 2011 LYS Tercih sonuçları ve Tercih işlemleri (osym.gov.tr) eğitim haber kimya

 3. G diyor ki:

  Mevlana Universitesi, Lys’de Turkiye Derecesi Yapan Oğrencileri Odullendirdi. kpss

 4. SA diyor ki:

  2011 ÖSYM LYS Kitapçık Kodu Uyarısı: , yapılacak olan LYS sınavları öncesi adaylara sınav kitapçık kodunun doğru… haberi

Facebook

EN SON HABERLER

Ping your blog, website, or RSS feed for Free