2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Ders Seçimleri Nasıl Olacak

4
3391

2011 Aöf İlahiyat Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri

Ders Ekle-Sil ve Bilgi Formunun Güncellenmesi ‹flfllemleri
Bahar dönemine kay›t yeniletecek ö¤renciler, banka ödemelerini gerçeklefltirdikten sonra T.C. kimlik numaralar› ve flifreleriyle
http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden, “Ders Ekle-Sil” ve “Bilgi Formunun Güncellenmesi” ifllemlerini yapabilirler (flifresi olmayan
ö¤renciler AÖF bürolar›ndan flifre alabilirler).meteoman
Adres, büro, s›nav merkezi ve nüfus bilgisi de¤iflikliklerinizi AÖF bürosundan da yapabilirsiniz. 11 fiubat 2011 saat 23:30’a kadar
adres, büro ve s›nav merkezini de¤ifltiren ö¤renciler, bahar dönemi ara s›nav›na yeni s›nav merkezlerinde girebilirler. 12
fiubat-03 Nisan 2011 tarihleri aras›nda adres, büro ve s›nav merkezi de¤iflikli¤i yapanlar, bahar dönemi dönem sonu s›nav›na
yeni s›nav merkezlerinde girebilirler. 04 Nisan 2011 tarihinden sonra yap›lan de¤ifliklikler sonraki dönemleri kapsayacakt›r.
E¤er “Ders Ekle-Sil” ifllemini gerçeklefltirmezseniz, sistemin atad›¤› dersleri kabul etmifl say›l›rs›n›z ve ilgili dönemde o derslerden
sorumlu olursunuz.
Bir dönemde en fazla 10 ders ve toplam 45 krediyi geçmeyecek flekilde ders ataman›z yap›lacakt›r. Ders atamas› sonucu, sistemin
atad›¤› dersleri kabul edebilir veya en az bir ders almak kofluluyla “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapabilirsiniz. Tekrar etmek zorunda
oldu¤unuz dersler için “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapamazs›n›z. Bu ifllemin sonucunda seçiminize göre o dönem sorumlu oldu¤
unuz dersler belirlenmifl olacakt›r.
AÖF bürosundan kitab›n› teslim alan ö¤renci bir daha “Ders-Ekle Sil” ifllemi yapamaz. Bu nedenle ö¤rencilerimiz “Ders-Ekle
Sil” ifllemi konusunda kesin karar›n› verdikten sonra AÖF bürolar›ndan kitaplar›n› teslim almal›d›r.
2010-2011 ö¤retim y›l› Ö¤retim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Ö¤renci Katk› Pay› 2. taksit ödemesini 07 fiubat 2011
tarihinden önce ödeyen ö¤renciler 07-11 fiubat 2011 tarihleri aras›nda “Ders Ekle-Sil ve Bilgi Formu Güncellemesi” ifllemlerini
yapabileceklerdir.
Kayd›n› yenileten ö¤renciler, ö¤renci kimlik kart› ile ba¤l› bulundu¤u AÖF bürosuna baflvurarak sorumlu olduklar› derslere ait
ders kitaplar›n› ve daha önce almam›fllarsa, 2010-2011 ö¤retim y›l›na ait bandrollerini alacaklard›r.

Orjinal Pdf Dosyası için tıklayın

Bir önceki haberimiz olan Memur yeni yasayla ayda 113 TL ek alacak başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

4 YORUMLAR

CEVAP VER